当前位置:首页 > 成绩发布

2004春季蹼泳锦标赛女子成绩

2004-06-17 16:49     

女子4X100米蹼泳接力决赛        

  PLACE TEAM    Competitor      Record   
               Split Time
  
   1 Guangxi   Liang Yaoyue     02:49.60
       ZhongJiexia     
       Chen Dongping    00:43.74 00:42.18  00:43.96
       Yang Yuqiong
   2 Shanghai  Wang Jie      02:54.12
       Jiang Yingfang
       Li Hua     00:42.06 01:26.87  02:11.00
       Shen Wennin
   3 WIPE   Xue Yang      02:56.42 
       Hu Jiayi
       Li Wei     00:45.45 01:29.18  02:14.37
       Ren Fang 
   4 Hubei    Xu Chen       03:00.71 
       Wu Xi
       Zhang Ling    00:45.30 00:46.75  00:44.59
       DongYue 
   5 Liaonin   Yu Xin       03:09.25
       Liu Jiao
       Jin Wen     00:47.37 00:46.46  00:49.03
       Huang Jingjing 
   6 Guangdong Pengda Li Jingjing      03:12.60 
       Li Qianping
       Gao Lihua     00:45.87 01:35.81  02:26.25
       Chen Xiaoping

女子4X200米蹼泳接力        

  PLACE TEAM    Competitor      Record   

   1 Guangxi    Huang Haohua      06:24.2 
       Zhong Jiexia
       Liang Yaoyue  00:46.56 01:37.68  02:21.00 03:12.06
       Yang Yuqiong  03:57.81 04:48.75 05:34.25

   2 Shanghai   Wang Jie      06:33.8  
       Zhou Lihua
       Jiang Yinfang   00:44.37 01:35.85  02:23.46 03:18.32
       Shen Wennin   04:06.14 04:57.54 05:44.08

   3 Hubei    Dong Yue       06:38.9 
       Zhang Lin
       Xu Ting    00:46.25 01:37.96  02:24.02 03:17.50
       xu Chen    04:03.50 04:55.68 05:47.12

   4 WIPE    Ren Fang       06:42.9 
       Hu Jiayi
       Li Wei    00:47.34 00:53.43  00:44.20 00:53.61
       Xue Yang   00:49.42 00:55.23 00:46.75

   5 Liaonin    Yu Xin      07:12.1 
       Liu Jiao
       Jin Wen    00:49.62 01:43.75  02:33.37 03:30.50
       Huang Jingjing  04:22.93 05:21.81 06:14.25

   6 Guangdong Pengda Liu Qi       08:36.4  
       Liang Minfeng
       Zhu Baozhen   01:04.43 01:09.16  00:58.96 01:03.40
             01:00.67 01:05.46 01:04.53

女子50米屏气潜泳决赛
          
 Place Competitor   Team  Entry Time    Record

   1 Yang Yuqiong  Guangxi  00:16.45    00:16.44     

   2 Liang Mingfeng Guangdong  00:17.25    00:17.21     
       Pengda
   3 Shen Wennin   Shanghai 00:17.60    00:17.33     

   4 Li Jing    guangdong  00:17.10    00:17.36    
       Pengda
   5 Ma Lusa    Guangdong  00:17.59    00:17.53    

   6 Ren Fang   WIPE  00:17.84    00:17.75     

   Xu Huanshan   Guangdong  00:17.80    00:17.76     

   Li Wei   WIPE  00:17.81    00:17.89     

   Wang Jiying   Guangdong  00:17.87           

   Liang Yaoyue  Guangxi  00:18.43           

   Long Ziyun  Guangxi  00:19.36           

   Gu Haiyan   Shanghai  00:19.87          

   Wang Weiyao   Shanghai  00:20.08          

   Liu Qi   Guangdong  00:22.05          
       Pengda
   Ye Jiaxi   Gongkong  00:22.89  

女子50米蹼泳决赛          

 Place Competitor   Team   Entry Time    Record

   1 Yang Yuqiong  Guangxi  00:17.74    00:17.51    

   2 Zhu Baozhen   Guangdong 00:19.04    00:18.50     
       Pengda
   3 Liang Minfeng  Guangdong 00:18.75    00:18.76     
       Pengda
   4  Wang Jie   Shanghai  00:18.80    00:18.82     

   5  Ren Fang   WIPE   00:19.76    00:19.77     

   6  Li Jing   Guangdong 00:19.87    00:19.79     
       Pengda
   Ma Lusa    Guangdong 00:19.55    00:19.94     

   Liang Yaoyue  Guangxi  00:19.91    00:24.38     

   Xu Huanshan   guangdong 00:20.58           

   Long Ziyun  guangxi  00:20.75           

   Wang Weiyao   Shanghai  00:21.68           

   Gu Haiyan   Shanghai  00:21.86          

   Wang Mengmiao  Hubei  00:23.07          

   Ye Jiaxi   Hongkong  00:25.13           

   Yuan Zhuyi  Hunan   Disqualified

女子100米蹼泳决赛 
         
  Place Competitor  Team   Entry Time     Record

   1 Yang YuQiong   Guangxi  00:41.03    00:40.95    

   2 Wang Jie    Shanghai  00:42.25    00:41.81     
 
   3 Liang Mingfeng  Guangdong 00:42.36    00:41.96     
        Pengda
   4 Liu Qi    Guangdong 00:43.01    00:42.33     
        Pengda
   5 Gao Lihua   Guangdong 00:43.66    00:43.64     
        Pengda
   6 Liang Yaoyue   Guangxi  00:43.91    00:44.06     

   Xue Yang    WIPE   00:44.33    00:44.72     

   Ren Fang    WIPE   00:44.41    00:44.80     

   Chen Dongping  Guangxi  00:44.51          

   Xu Huanshan  Guangdong 00:44.97           

   Wang Jieying   Guangdong 00:45.09          

   Xu Chen   Hubei  00:45.10           

   Zhang Ling   Hubei  00:45.96          

   Xia Jiqing   Shanghai  00:46.08           

   Zhou Lihua   Shanghai  00:46.20           

   Feng Jin    Guangdong 00:46.38           
        Pengda
   Wang Mengmiao  Hubei  00:49.99          

   Jin Wen   Liaonin  00:52.03           

   Ye Jiaxi    Hongkong  00:57.74

女子200米蹼泳决赛         

  Place Competitor   Team   Record  Split Time   

   1  Liu Qi    Guangdong 01:38.44 00:47.93 01:33.56 00:47.93  
        Pengda
   2  Chen Xiaoping  Guangdong 01:38.75 00:47.68 01:33.76 00:47.68  
        Pengda
   3  Zhong Jiexia   Guangxi  01:36.50 00:46.06 01:35.25 00:46.06  

   4  Wang Jie    Shanghai  01:37.25 00:45.68 01:35.48 00:45.68  

   5  Gao Lihua   Guangdong 01:38.16 00:46.11 01:36.05 00:46.11  
        Pengda
   6  Xue Yang    WIPE   01:40.23 00:49.50 01:39.05 00:49.50  

    Xu Ting   Hubei  01:39.41 00:47.12 01:39.32 00:47.12  

    Xu Chen   Hubei  01:40.08 00:48.06 01:39.37 00:48.06  

    Zhang Ling   Hubei  01:40.42 00:47.93        

    Feng Jin    Guangdong 01:41.65 00:48.49        

    Jiang Yinfang  Shanghai  01:42.18 00:47.98        

    Zhou Lihua   Shanghai  01:42.55 00:48.56       

    Liu Jiao    Liaonin  01:42.80 00:49.31       

    Xu Huanshan  Guangdong 01:42.92 00:49.50       

    Wang Jieying   Guangdong 01:43.32 00:47.76       

    Chen Dongping  Guangxi  01:43.87 00:48.92       

    Jin Wen   Liaonin  01:51.42 00:52.43 

女子400米蹼泳决赛          

  Place Competitor   Team   Record  Split Time   
 
   1 Chen Xiaoping   guangdong 03:22.28 00:48.68 01:38.56  02:29.31  
        Pengda 
   2 Li Qianping   Guangdong 03:26.18 00:48.12 01:38.18  02:30.89  
        Pengda
   3 Huang Jingjing  Liaonin  03:26.31 00:49.12 01:41.12  02:34.37  

   4 Zhong Jiexia  guangxi  03:29.44 00:47.37 01:39.00  02:34.43  

   5  Dong Yue    Hubei  03:30.14 00:48.43 01:40.75  02:34.93  

   6  Xu chen   Hubei  03:33.02 00:48.06 01:41.00  02:38.18  

    Xu Ting   Hubei  03:34.84 00:49.30 00:54.24  00:55.71  

   Gao Lihua    Guangdong 03:36.37 00:47.67 01:42.68  02:39.93  
        Pengda
    Yu Xin    Liaonin  03:39.02 00:51.12 01:46.56  02:43.25  

    Jin Wen   Liaonin  03:39.31 00:53.42 00:59.66  01:00.28  

   Huang Xiuqing   Shanghai  03:44.06 00:51.60 00:58.65  00:58.97  

   Guo Pengpeng  Guangdong 03:46.51 00:50.19 01:49.55  02:50.14  

    Li Hua    Shanghai  03:55.47 00:53.99 01:55.03  02:55.81  

   Hu Jiayi   WIPE   03:56.16 00:53.87 01:01.15  01:01.89  

   Jiang Yinfang   Shanghai  04:16.76 00:58.86 01:05.71  01:04.95  
 
   Chen Dongping   Guangxi  04:17.64 00:58.89 01:05.34  01:06.98

女子800米蹼泳决赛         

  Place Competitor   Team   Record  Split Time   

   1 Chen Xiaoping Guangdong  07:04.75 00:49.81 01:42.93 02:36.12 03:29.37 
        Pengda    04:22.37 05:15.68 06:10.43

   2 Huang Jinjin  Liaonin  07:10.11 00:50.56 01:44.25 02:39.12 03:34.35 
             04:28.93 05:23.87 06:18.68

   3 Li Qianping  guangdong  07:15.07 00:50.82 00:54.05 00:54.34 00:54.61 
        Pengda    00:55.07 00:55.51 00:56.10

   4  Dong Yue  Hubei   07:16.76 00:48.18 01:41.00 02:38.12 03:33.62 
             04:29.06 05:24.93 06:21.25

   5  Wang Min  Hubei   07:28.89 00:50.04 00:54.86 00:57.16 00:58.40 
             00:57.83 00:58.41 00:57.04

   6  Yu Xin   Liaonin  07:29.12 00:53.12 01:49.18 02:45.68 03:42.81 
             04:39.81 05:36.93 06:33.37

    Wu Xi    Hubei   07:29.71 00:49.82 01:45.39 02:42.14 03:39.79 
             04:37.44 05:36.13 06:34.24

    Liu Jiao  Liaonin  07:42.36 00:53.43 01:50.62 02:49.50 03:48.62 
             04:47.90 05:47.93 06:46.30

   Huang xiuqin  Shanghai 07:44.56 00:51.69 00:58.51 00:58.80 00:59.47 
             00:59.76 01:00.21 00:59.79

    Li Hua   Shanghai 07:58.43 00:53.93 01:53.35 02:53.94 03:55.05 
             04:56.42 05:58.32 06:58.94

   Guo Pengpeng  Guangdong  07:59.76 00:52.33 01:00.63 01:02.95 01:01.30 
             01:02.02 01:01.04 01:02.48

   Zhong Jiexia  Guangxi  08:00.81 00:53.12 00:59.95 01:01.21 01:01.79  
             01:01.67 01:01.89 01:01.32

   Hu Jiayi   WIPE  08:07.92 00:54.30 01:02.03 01:02.13 01:01.83  
             01:03.15 01:03.16 01:02.43

   Chen dongping Guangxi  08:13.69 00:54.66 01:54.37 02:56.51 03:59.13  
             05:03.03 06:07.48 07:10.98

   Jiang Yinfang Shanghai 08:30.80 00:47.06 01:08.23 01:06.46 01:05.75  
             01:06.45 01:04.94 01:06.58

女子1500米蹼泳决赛         

  Place Competitor   Team   Record  Split Time   

   1  Huang Jinjin  Liaonin  13:44.93 00:51.37  01:45.93  02:41.12 03:36.50  
              04:32.12  05:27.81  06:23.37 07:18.93
              08:14.50  09:09.37  10:04.56 10:59.00
              11:54.00  12:51.37
   2  Dong Yue   Hubei  13:52.12 00:48.50  01:41.75  02:36.25 03:31.50 
              04:27.06  05:22.75  06:18.68 07:15.25
              08:12.44  09:09.56  10:07.12 11:04.31
              12:01.06  12:57.93
   3  Li Qianping   Guangdong 13:55.62 00:52.25  01:43.00  02:39.25 03:34.81 
         Pengda    04:30.81  05:26.87  06:22.81 07:19.06
              08:15.50  09:11.68  10:08.43 14:05.68
              12:03.37  13:01.68
   4  Wang Min   Hubei  14:11.62 00:50.61  01:47.30  02:43.91 03:40.81 
              04:38.25  05:36.71  06:34.25 07:31.69
              08:28.68  09:24.55  10:21.32 11:18.67
              12:16.75  13:15.29
   5  Yu Xin   Liaonin  14:21.00 00:53.74  01:50.12  02:46.12 03:42.87 
              04:39.75  05:36.93  06:34.31 07:31.00
              08:29.43  09:28.31  10:26.62 11:25.37
              12:24.18  13:22.81
   6  Wu Xi    Hubei  14:28.16 00:52.71  00:57.76  00:57.74 00:57.84  
              00:59.06  00:59.19  00:58.63 01:00.46
              01:00.26  00:56.76  00:58.20 00:57.91
              00:59.44  00:56.02
    Huang Xiuqing  Shanghai 14:42.04 00:54.23  01:53.78  02:53.41 03:53.42 
              04:53.70  05:52.74  06:52.12 07:51.41
              08:50.62  09:49.78  10:48.39 11:47.44
              12:47.28  13:46.52
    Liu Jiao   Liaonin  15:09.14 00:56.80  00:59.78  01:00.50 00:59.82 
              01:00.21  01:00.15  01:02.18 01:02.06
              01:02.07  01:01.98  01:01.70 01:01.08
              01:00.76  01:01.58
    Guo Pengpeng  Guangdong 15:11.91 00:52.31  01:52.30  02:54.52 03:56.11 
              04:58.12  05:59.94  07:02.78 08:04.85
              09:07.62  10:09.43  11:10.57 12:12.64
              13:16.01  14:15.50
    Li Hua   Shanghai 15:52.70 00:48.56  01:43.79  02:54.37 04:01.12  
              05:07.21  06:12.61  07:18.12 08:24.00
              09:29.37  10:34.87  11:40.06 12:44.50
              13:48.12  14:51.06
    Chen Dongping  Guangxi  16:06.36 00:55.95  01:03.20  01:04.05 01:04.24 
              01:03.45  01:04.08  01:04.33 01:04.99
              01:05.77  01:05.39  01:05.33 01:06.66
              01:06.72  01:06.50
    Jiang Yinfang  Shanghai 16:17.33 01:00.26  01:05.05  01:06.31 01:03.25 
              01:05.45  01:05.33  01:04.76 01:05.53
              01:05.45  01:06.27  01:05.48 01:06.65
              01:04.86  01:07.27

女子100米器泳决赛         

  Place Competitor   Team  Entry Time    Record
     
   1 Zhu Baozhen  Guangdong 00:39.26    00:36.38     
        Pengda
   2 Liu Qi    Guangdong 00:41.17    00:38.18     
        Pengda
   3 Ma Lusa   Guangdong 00:40.00    00:39.35     

   4 Li Wei    WIPE   00:39.77    00:39.71     

   5 Shen Wennin  Shanghai  00:39.06    00:41.67     

   6 Xia Jiqing   Shanghai  00:45.33    00:45.31    

   Yang Yuqiong   Guangxi  00:41.43    00:53.70     

   Zhou Lihua   Shanghai  00:42.85    Abstention     

   Huang Haohua   Guangxi  00:59.45           

   Liang Yaoyue   Guangxi  01:06.43

女子400米器泳决赛
          
  Place Competitor   Team  Record  Split Time

   1 Zhu Baozhen  Guangdong 03:07.20 00:43.00 01:29.64  02:18.83  
       Pengda
   2 Shen Wennin  Shanghai  03:07.48 00:43.43 01:31.50  02:20.43  

   3 Chen cuiheng Guangdong 03:09.41 00:43.38 00:47.40  00:49.13  
       Pengda
   4 Huang Haohua Guangxi  03:14.93 00:45.87 01:34.87  02:25.71  

   5 Jiang Yinfang  Shanghai  03:22.09 00:46.35 00:50.69  00:53.47  

   6 Li Wei   WIPE   03:25.31 00:47.37 00:54.38  00:53.18  

   Zhong Jiexia Guangxi  03:30.57 00:45.69 00:53.83  00:58.59  

   Li Hua   Shanghai  Disqualified

女子800米器泳决赛         

   Place Competitor   Team  Record  Split Time

   1 Huang Jinjin   Liaonin  06:36.80  00:46.56 01:36.12 02:26.31 03:16.75 
               04:06.56 04:56.93 05:47.56

   2 Chen Cuuiheng  Guangdong  06:37.64  00:46.00 01:34.48 02:24.27 03:14.87 
        Pengda     04:06.16 04:57.48 05:48.70

   3 Shen Wennin  Shanghai 06:39.14  00:44.87 01:34.93 02:26.93 03:17.56 
               04:08.18 04:59.56 05:50.43

   4 Huang Haohua   guangxi  06:45.26  00:46.86 00:50.35 00:50.77 00:51.39 
               00:51.82 00:51.74 00:51.76

   5 Jiang Yinfang  shanghai 07:07.22  00:47.52 00:52.30 00:54.84 00:56.84 
               00:55.66 00:57.41 00:53.90

   6 Li Hua    shanghai 07:20.43  00:49.50 01:43.50 02:40.25 03:37.89 
               04:35.25 05:31.93 06:27.56

   Chen Dongping  guangxi Disqualified